Szkoła

 

———————————————————————————————————————————————————–

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Szkoła Podstawowa w Rudnie – rok szkolny 2020/2021

Termin Tematyka spotkania
1 września 2020r wtorek

Spotkanie zdalne z wychowawcami na platformie Microsoft Teams

 

14 września 2020r.  poniedziałek

– zebrania klasowe –  informacyjne wychowawców z  rodzicami

 

Godz.18.00 –

Spotkanie

z Dyrektorem Zespołu Szkolno -Przedszkolnego,

Wybór Rady Rodziców

Zapoznanie z Procedurą funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie od 1 września 2020r.  w związku z COVID-19.

Organizacja nowego roku szkolnego:

-zapoznanie z podstawowymi aktami prawa wewnątrzszkolnego i poinformowanie o miejscu w którym się znajdują, gdyby rodzice chcieli się dokładnie z nimi zapoznać, planem pracy szkoły, zasadami BHP i innymi zwiększającymi bezpieczeństwo w szkole

– przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020 oraz  planem  nadzoru  na nowy rok szkolny 2020/2021

– omówienie  programu wychowawczo – profilaktycznego

– omówienie harmonogramu wycieczek klasowych,

– zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły, planem zajęć pozalekcyjnych oraz innych zajęć proponowanych przez szkolę

– przekazanie kalendarium szkolnego,

– poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających  z realizowanych przez siebie programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

– wybór przedstawicieli rodziców do rady oddziałowej rodziców  (trójka klasowa),

– wybór jednego przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców ,omówienie zasad współpracy z rodzicami,

– przypomnienie o zasadach korzystania z dziennika elektronicznego LIBRUS

– inne: sprawy bieżące

26 października 2020r.  poniedziałek

Konsultacje  nauczycieli z rodzicami

od godz.16.30 – 17.30

– warsztaty dla rodziców ( przygotowanie ulotki ): „ Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. ” psycholog, pedagog szkolny,

– bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne,

– zapoznanie z osiągnięciami uczniów oraz zachowaniem

– realizacja projektów szkolnych

– konsultacje z rodzicami nt. udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom

14 grudnia 2020r poniedziałek

Spotkanie z rodzicami na Platformie Microsoft Teams

– bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne,

– zapoznanie z osiągnięciami uczniów oraz zachowaniem

– omówienie współpracy szkoły z rodzicami

Po zakończeniu I semestru 28 stycznia 2021 r.  czwartek

Zebrania z rodzicami- wywiadówka

od godz.16.30

– poinformowanie rodziców o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania na pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021

– problemy wychowawcze w klasie

– inne: bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne

29 marca 2021r.  poniedziałek­

Konsultacje  nauczycieli z rodzicami

od godz.16.30 – 17.30

– bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne,

– zapoznanie z osiągnięciami uczniów oraz zachowaniem

– konsultacje z rodzicami nt. udzielanej pomocy  psychologiczno – pedagogicznej uczniom

21 maja  2020r  piątek

 Zebrania z rodzicami- wywiadówka

od godz.16.30

– poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                                i zachowania zgodnie ze statutem szkoły

– poinformowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych

– bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne,

Po zakończeniu II semestru

 22 czerwca 2021r. wtorek

Od godz.16.30

– bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne,

– podsumowanie pracy klasy i szkoły,

– spotkanie zespołów PPP

 

 

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

12.11.2020r ( czwartek); 13.11.2020r ( piątek);4.01.2021r (poniedziałek); 5.01.2021r (wtorek);

 4.06.2021r ( piątek );

Zimowa przerwa świąteczna: od 23.12.2020 r do 31.12.2020r  oraz   wiosenna   od 1.04.2021r do 6.04.2021r.

FERIE  ZIMOWE:  od 1.02.2021r do 14.02.2021r.


Dyżurnet.pl – Rodzicu, od ciebie zależy bezpieczeństwo twojego dziecka

Najnowsze badania przeprowadzone przez NASK Nastolatki 3.0 wskazują, że prawie 60% młodych ludzi spotkało się w sieci ze zjawiskiem poniżania i ośmieszania. Wielu takich sytuacji dałoby się uniknąć gdyby rodzice w porę ostrzegli dzieci przed konsekwencjami podejmowania ryzykownych zachowań w Internecie.

Ostrzegajmy przed cyberprzemocą!

Ze wspomnianych badań wynika, że najbardziej popularną aktywnością nastolatków na profilach w portalach społecznościowych jest zamieszczanie własnych zdjęć i filmów. Deklaruje ją aż 79,3% badanych. Część z tych materiałów służy później rówieśnikom do poniżania i ośmieszania kolegów i koleżanek. Aż 58,1% nastolatków deklaruje, że spotkała się z takim zjawiskiem w stosunku do swoich znajomych. Natomiast rozpowszechnianie kompromitujących materiałów na temat swoich kolegów zauważyło 33,3% badanych.

Tym ważniejsze wydaje się ostrzeganie nastoletnich dzieci przed zbyt pochopnym tworzeniem, a tym bardziej umieszczaniem własnego wizerunku w Internecie szczególnie w kontekście, który może być odebrany jako seksualny. Takie materiały mogą być bowiem użyte przeciwko nim przez rówieśników, ale także ściągnięte i dalej dystrybuowane przez pedofili.

Dlatego warto aby rodzice uczyli swoje dorastające dzieci, jakie własne zdjęcia i filmy bezpiecznie publikować w Internecie. Ta świadomość może być niezwykle cenna dla młodzieży i ochronić je przed cyberprzemocą.

Rozmawiajmy, aby dzieci nam ufały!

Innym bardzo niebezpiecznym zjawiskiem są ryzykowne zachowania nastolatków będące konsekwencją działań w sieci. Z badań NASK wynika, że 23,1% badanej młodzieży spotkało się z osobą dorosłą poznaną w Internecie! A 61,4% z nich nie poinformowało o tym fakcie rodziców. Część, co prawda, uprzedzało o tym chociaż znajomych, ale aż 28,9% nie dało znać o tym fakcie nikomu.

Wynika z tego, że nie wszystkie nastolatki zdają sobie sprawę z możliwych, niebezpiecznych konsekwencji takich spotkań, stawiając się w pozycji potencjalnej ofiary napaści seksualnej, która może być dodatkowo nagrana i umieszczona w sieci.

We wrześniu 2016 roku zespół Dyżurnet.pl rozpoczął kampanię społeczną Możesz pomóc – reaguj, zgłoś!. Ma ona zwrócić uwagę użytkowników Internetu na znaczenie odpowiedniego reagowania na pojawiające się w sieci materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie nieletnich lub  prezentujące wizerunki dzieci w kontekście seksualnym.

Więcej o kampanii Możesz pomóc – reaguj, zgłoś! http://reagujzglos.dyzurnet.pl/

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tych oraz o innych zagrożeniach w internecie, poznać możliwe metody zapobiegania oraz reagowania na nie, bądź skorzystać z naszej oferty edukacyjnej zapraszamy do kontaktu z Akademią NASK na www.akademia.nask.pl.