Przedszkole

Spotkanie z Policjantami

     21 września do naszego przedszkola przybyli zaproszeni goście- policjanci z Komisariatu Policji w Pyskowicach. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w domu i w przedszkolu. Policjanci przypomnieli dzieciom podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie każde z dzieci miało okazję samo przejść po pasach na planszy przygotowanej przez policjantów. Policjanci także wytłumaczyli przedszkolakom jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi oraz do kogo zwracać się w sytuacji zagrożenia. Dzieci dowiedziały się też jak ważna i niebezpieczna jest praca w policji. Duże zainteresowanie wywołały umundurowania i wyposażenie policjantów. W podziękowaniu za spotkanie, dzieci zaśpiewały piosenkę oraz recytowały wiersze. Na zakończenie wizyty panowie policjanci otrzymali dyplomy.

p. Krystyna Bycka

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno opanować następujące umiejętności i wiadomości z poszczególnych zakresów:

 

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:
 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
 • w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
 • wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
 • umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje;
 • rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowiek
 1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych:
 • jest samodzielne w zakresie higieny osobistej;
 • właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera;
 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
 1. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci:
 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
 • mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
 • uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
 • w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:
 • przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
 • grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 • stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
 1. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci:
 • dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia;
 • dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
 • jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości;
 • uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
 1. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych:
 • wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu;
 • zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
 • wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
 • próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
 1. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem:
 • wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
 • odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
 1. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec):
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
 • dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;
 • wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;
 • w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
 1. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne:
 • umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
 • przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).
 1. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych:
 • wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
 • właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania;
 • interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.
 1. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń:
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę);
 • wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji na miarę swoich możliwości.
 1. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt:
 • nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
 • wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
 • potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
 1. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną:
 • liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
 • porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne;
 • zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej;
 • rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
 • wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
 • zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;
 • rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielkości.
 1. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania):
 • potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
 • potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
 • dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;
 • słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji; interesuje się książkami;
 • rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;
 • układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 • zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe);
 • interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;
 • interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania;
 • rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania.
 1. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne:
 • wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;
 • zna swoje prawa i obowiązki;
 • zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych peł- nionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
 • wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
 • nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
 • wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
 1. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”
 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
 • rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
 • powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
 • rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.
 1. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej:
 • uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej,
 • rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej, i reaguje na nie;
 • powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej,
 • rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku mniejszości narodowej;
 • wie, do jakiej wspólnoty narodowej należy;
 • zna godło swojej wspólnoty narodowej