Program profilaktyczny Przedszkola Publicznego w Rudnie

 

 

 

 

 PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, oraz z 2009 r. Nr.6 poz.33, Nr 31 poz. 206 i Nr 56, poz. 458)
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Cele programu:

 • – zapoznanie z budynkiem przedszkolnym i drogą bezpiecznego poruszania się po nim,
 • – poznawanie bezpiecznych miejsc do zabawy oraz zasad bezpieczeństwa czasie zabaw (  w szczególności na podwórzu)
 • – przekazanie wiedzy na temat właściwego zachowania się wobec obcych osób, zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
 • – zapoznanie dzieci ze znakami drogowymi, ich miejscem występowania a także znaczeniem dla      uczestników ruchu drogowego.,
 • – wdrażanie zasad prawidłowego i bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
 • -właściwe zachowanie się w stosunku do zwierząt, zdobywanie wiedzy dotyczącej opiekowaniem się nimi, dbania o ich potrzeby, a także zachowania się w momencie zagrożenia.
 • – zapoznanie z zasadami przeciwpożarowymi i droga ewakuacji,
 • – poznanie pracy Policjanta i Strażaka,
 • – poznanie sposobów bezpiecznego korzystania ze środków transportu – stosowanie się do poleceń osoby dorosłej podczas jazdy środkami komunikacji, bezpieczne zachowanie się podczas jazdy samochodem,

Metody pracy:

 • Pogadanka,
 • rozmowa kierowana,
 • praca z wykorzystaniem ilustracji, historyjek obrazkowych.
 • zawieranie umów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu, spacerów, wycieczek
 • zabawa ruchowa,
 • działania praktyczne,
 • konkursy plastyczne,
 • scenki dramowe,
 • spotkania z Policjantem i Strażakiem,
 • słuchanie opowiadań, baśni, wierszy, oglądanie teatrzyków,

              EWALUACJA

 • Dzieci znają, rozumieją i stosują zasady bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim,
 • znają podstawowe zasady ruchu drogowego,
 • potrafią radzić sobie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństw

 

KONTRAKT

JESTEM BEZPIECZNY W PRZEDSZKOLU

BAWIMY SIĘ BEZPIECZNIE:

 • nie niszczymy zabawek a wszystkie ich uszkodzenia zgłaszamy pani
 • odkładamy zabawki na wyznaczone miejsce
 • nie wkładamy zabawek do buzi
 • nie bierzemy udziału w niebezpiecznych zabawach, ostrzegamy kolegów przed niebezpieczeństwem

ZACHOWUJEMY SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS PORUSZANIA SIĘ PO SCHODACH:

 • wchodzimy i schodzimy powoli po schodach
 • nie skaczemy ze schodów
 • trzymamy się poręczy
 • nie przechylamy się przez poręcz

 

WE WŁAŚCIWY SPOSÓB KORZYSTAMY ZE SPRZĘTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO:

 • zjeżdżamy ze zjeżdżalni pojedynczo, nogami w dół
 • nie podbiegamy do huśtawek lecz w wyznaczonym miejscu oczekujemy na swoją kolej
 • nie popychamy się podczas wspinania na domek lub zjeżdżalnię
 • nie sypiemy piaskiem na kolegów

 

NIE ODDALAMY SIĘ SAMI Z TERENU PRZEDSZKOLA – BUDYNKU ORAZ OGRODU:

 • przedszkole opuszczamy tylko w obecności rodziców lub innych członków rodziny – wyznaczonych przez rodziców

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

TEMAT: BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W PRZEDSZKOLU

ADRESACI: 3,4,5,6 – LATKI

TERMIN REALIZACJI: w ciągu całego roku szkolnego, w zależności od omawianej tematyki

 • CELE                
 • – poznanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym
 • – nabywanie umiejętności przewidywania zagrożeń i unikania ich
 • – przyswojenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

      SPODZIEWANE EFEKTY:

DZIECKO :

 • potrafi poruszać się i przechodzić przez jezdnię w warunkach normalnego ruchu drogowego,
 • rozpoznaje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu,
 • wie, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia,
 • zna numery policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego oraz zasady korzystania   z nich,
 • zna i prawidłowo nazywa znaki drogowe, a także potrafi się do nich zastosować
 • rozumie skutki nieznajomości swojego imienia, nazwiska i adresu,
 • wie, że nie należy przyjmować podarunków od nieznajomych,
 • nie odchodzi z miejsca zabawy z obcą osobą pod żadnym pretekstem,
 • nie podchodzi i nie dotyka obcych zwierząt,
 • wie, jak się zachować w przypadku ataku psa, ,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi i mechanicznymi.

 

 

                              ZADANIA

 

         REALIZACJA

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

1.”Jestem bezpieczny w Przedszkolu”

     Wdrażanie do nast. Zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu:

 

·       Poszanowanie zabawek i  sprzętu przedszkolnego oraz bezpieczne posługiwanie się nimi,

 

·       Właściwe poruszanie się po schodach,

 

·       Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na powietrzu.

 

 

 

Na bieżąco podczas całego roku szkolnego

 

Dyrektor ,

nauczycielki

   

2.” Jestem bezpieczny na ulicy”

·       Pogadanka „Moja droga do przedszkola”, oglądanie plansz o ruchu drogowym.

·       Poznanie podstawowych znaków drogowych

·       Spacery po najbliższej okolicy w celu poznania umiejscowienia znaków drogowych a także ich rozpoznawania,

·       Zabawy dydaktyczne związane z ruchem drogowym

·       Ćwiczenie sprawnego poruszania się w czasie spacerów i wycieczek, a także sprawnego i prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

 

 

3. Spotkanie z policjantem.

 

4. Wizyta w remizie strażackiej

 

5.Zajecia dydaktyczne o tematyce:

·       „Jestem ostrożny w stosunku do nieznajomych osób”.

·       „Jestem ostrożny w stosunku do nieznanych mi zwierząt”

 

 

 

 

 

Na bieżąco podczas całego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień- październik

 

Kwiecień- maj

 

 

Na bieżąco podczas całego roku szkolnego

 

 

 

 

Dyrektor ,

Nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki

 

Nauczycielki

 

 

nauczycielki