Program wychowawczy przedszkola publicznego w Rudnie

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA   PUBLICZNEGO   W  RUDNIE 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 7 wrzesnia1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, oraz z 2009 r. Nr.6 poz.33, Nr 31 poz. 206 i Nr 56, poz. 458)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U z dnia 15stycznia 2009 r.)

 

 

 

 

Zadania przedszkola:

 1. Rozpoznać oczekiwania rodziców zakresie stosowanych metod wychowawczych.
 1. Systematycznie przeprowadzać zajęcia profilaktyczno- edukacyjne uczące dzieci, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniące je przed niebezpieczeństwem.
 1. Współdziałać z rodzicami, w celu skutecznego wspólnego rozwiązywania problemów.
 2. Wspierać działania wychowawcze rodziców, integrować oddziaływania wychowawcze własne, rodziny i środowiska.
 3. Stosować adekwatne do możliwości dzieci formy wyrabiające  poczucie własnej wartości, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji .
 4. Stosować system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 5. Uczyć tolerancji i akceptacji inności.

 

Obowiązki nauczycieli:

 1. Poznać środowisko wychowawcze dziecka, w szczególności oczekiwania rodziców wobec przedszkola.
 2. Tworzyć bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne.
 3. Eliminować zachowania niepożądane.
 4. Ściśle współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

 

 1. Kształtować powszechnie uznane postawy, zgodne z wartościami: dobra, piękna, prawdy, miłości.
 2. Stosować środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci.
 3. Wzajemnie wspierać swoje działania w ramach współpracy koleżeńskiej.

 

Zadania do realizacji, założenia programu:

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 • Samoobsługa i czynności higieniczne
 • Zabawy samorzutne
 • Zajęcia i zabawy zorganizowane
 • Spożywanie posiłków
 • Spacery, wycieczki i zabawy na powietrzu.

 

Cel główny

Kształtowanie cech i postaw dziecka pozwalających mu w przyszłości na aktywne i prawidłowe uczestnictwo w życiu społecznym

 1. Cele szczegółowe:
 1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
  i kulturalnych:
 • Poznanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego
 • Wdrażanie nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Usamodzielnianie dziecka
 • Eliminowanie zachowań agresywnych
 • Przestrzeganie kompromisu w zabawie
 • Poznanie zasad grzecznościowych zasad między ludzkich
 1. Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie:
 • Wskazywanie dzieciom tego, co dobre i złe
 • Rozpoznawanie, nazywanie uczuć i emocji
 • Radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach ze stresem i porażkami
 • Podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania
 • Nabywanie nawyków poprawnego stosowania zwrotów grzecznościowych
 • Przestrzeganie umów i zasad
 • Kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny

 

 1. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych:
 • Wdrażanie do reagowania na wezwania i polecenia nauczyciela
 • Zgodne współdziałanie w zespole rówieśniczym i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji
 • Poszanowanie prawa do działalności innych ( nieprzeszkadzanie innym)
 • Wdrażanie do uważnego  słuchania
 • Poszanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce
 • Uznanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, rozmowach
 1. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania się przy stole:
 • Wdrażanie do przezwyciężania niechęci do nieznanych potraw
 • Przyjmowanie prawidłowej postawy przy stole
 • Kształcenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków
 • Wdrażanie nawyku spożywania zdrowej żywności
 1. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym:
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze
 • Przestrzeganie zasady  nie oddalania się od grupy bądź rodziców
 • Wdrażanie do natychmiastowego reagowania na sygnał nauczyciela
 • Nauka bezpiecznego zachowania się w stosunku do nieznanych osób
 • Zasady  zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń rekreacyjnych
 • Wdrażanie do właściwego zachowania podczas korzystania ze środków transportu.
 1. Oczekiwane rezultaty:
 1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
  i kulturalnych, dziecko:
 • Przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych
 • Zna zasady dbałości o zdrowie i przestrzega ich
 • Stara się być samodzielnie
 • Rozpoznaje przybory i przedmioty służące do wykonywania czynności higienicznych
 • Wykonuje prawidłowo czynności higieniczne
 1. Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie,
  dziecko:
 • Organizuje sobie zabawę
 • Ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić
 • Przestrzega reguł i umów grupowych
 • Orientuje się w tym co dobre i złe
 • Współdziała w zabawie
 • Dba o porządek
 • Umie określić zachowania pozytywne i negatywne
 • Szanuje wytwory i pracę innych
 • Rozumie, że inni mają takie same potrzeby jak ono ( uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek)
 • Właściwie rozwiązuję konflikty – jest zdolne do kompromisów
 • Uzasadnia swoje postępowanie
 1. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć
  zorganizowanych, dziecko:
 • Uważnie słucha gdy ktoś do niego mówi
 • Stosuje się do poleceń nauczyciela
 • Współdziała z rówieśnikami
 • Sygnalizuje chęć wypowiadania się
 1. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego
  zachowania   się przy stole, dziecko:
 • Zachowuje prawidłową postawę podczas spożywania posiłków
 • Prawidłowo posługuje się sztućcami
 • Stosuje zasadę kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków
 • Rozumie konieczność jedzenia  potraw niezbędnych do prawidłowego rozwoju
  i zdrowia
 1. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym,
  dziecko:
 • Stosuje zasady ruchu drogowego, nie oddala się od grupy
 • Reaguje na sygnał nauczyciela
 • Bawi się bezpiecznie w ogrodzie przedszkolnym
 • Rozumie zasady sportowej rywalizacji

III. Zasady budowania systemu motywacji:

 • Nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka
 • Stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pozytywnego
 • Przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego
 • Unikać nadmiaru nagród
 • Skonsultować nagrody z rodzicami
 • Nagroda nie może być zbyt dostępna, stosowana w domu lub innych sytuacjach
 • Nagradzać również próby wykonywania czynności, wysiłek a nie tylko efekt
 • Nagroda powinna być różnorodna, weryfikowana
 • W miarę potrzeby należy stwarzać indywidualny system motywacji do trudnego dziecka

 

 1. Warunki dokonania wyboru potencjalnych wzmocnień:
 • Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, rozpoznać jego zainteresowania
 • Należy dokładnie określić zachowania, które chce się wzmacniać ( zmienić)
 • Należy jasno ustalić i wypisać potencjalne wzmocnienia
 • Uwzględnić we wzmocnieniach różnego rodzaju nowości
 • Wykorzystać wzmocnienia naturalne

 

 1. Jak pomagać dziecku w sytuacjach trudnych:
 • Ograniczać zbędne wypowiedzi
 • Kierować polecenia do grupy, a gdy jednostka nie reaguje – do niej kierować takie samo polecenie
 • Wydawać krótkie polecenia, długie dzielić na etapy
 • Nie zmieniać intonacji głosu
 • Nie krzyczeć
 • Stosować podpowiedzi werbalne i manualne