RODO

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email przedszkola: sprudno@gmail.com lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@csw.edu.pl

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie.

Klauzule informacyjne:

 1. Rekrutacja do przedszkola

 2. Rekrutacja do szkoły

 3. Opłaty za posiłki

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 5. Nabór pracowników

 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – klauzula informacyjna dla osób uprawnionych

 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – klauzula informacyjna dla osób poręczających

 8. Zamówienia publiczne

 9. Odbiór dzieci przez osoby upoważnione

 10. Rozpowszechnianie wizerunku

 11. Przeciwdziałanie epidemii

 12. Spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego

 13. Monitoring wizyjny

 

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 – 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:

 1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;
 2. Prawa do sprostowania danych;
 3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
 4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;
 5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;
 6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.

Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej wnioski za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające z powyższych przepisów.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku
z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 1. Wniosek o uzyskanie informacji lub kopii danych osobowych art. 15 RODO
 2. Wniosek o realizację praw z zakresu danych osobowych art. 16-21 RODO

Wnioski są dostępne w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie mieszczącego się przy ul. Szkolnej 9 w Rudnie, które prosimy przesyłać na adres e-mail: sprudno@gmail.com lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.

1-klauzula RODO rekrutacja do oddziłów przedszkolnych

2-klauzula RODO rekrutacja do szkoły podstawowej

3- klauzula RODO opłaty za posiłki

4-klauzula RODO pomoc psychologiczno pedagogiczna

5-kauzula RODO nabór pracowników

6-klauzula RODO dla osób uprawnionych ZFSS

7-klauzula RODO dla poreczycieli

8- klauzula RODO zamówienia publiczne

9-klauzula RODO odbiór dzieci przez osoby upoważnione

10-klauzula RODO rozpowszechnianie wizerunku (1)

11-klauzula RODO przeciwdziałanie epidemii

12 – Klauzula RODO kontrola spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego

13-klauzula RODO minitoring wizyjny