44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Szkoła

 

———————————————————————————————————————————————————–

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Szkoła Podstawowa w Rudnie – rok szkolny 2022/2023

Termin Tematyka spotkania
30.08.2022 r. wtorek Spotkanie dyrektora, wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolaków godz. 16:00 Grupa TYGRYSKÓW
godz. 17:00 GRUPA MISIÓW
12.09.2022 r. godz. 16:00 poniedziałek
– zebrania klasowe – informacyjne wychowawców z rodzicami
Godz. 16:30 – Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,
Przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców.
Spotkanie informacyjne z rodzicami – organizacja pracy przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023. Przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców.

Organizacja nowego roku szkolnego:

-zapoznanie z podstawowymi aktami prawa wewnątrzszkolnego i poinformowanie o miejscu w którym się znajdują, gdyby rodzice chcieli się dokładnie z nimi zapoznać, planem pracy szkoły, zasadami BHP i innymi zwiększającymi bezpieczeństwo w szkole

– przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/2022 oraz  planem  nadzoru  na nowy rok szkolny 2022/2023

– omówienie  programu wychowawczo – profilaktycznego

– omówienie harmonogramu wycieczek klasowych,

– zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły, planem zajęć pozalekcyjnych oraz innych zajęć proponowanych przez szkolę

– przekazanie kalendarium szkolnego,

– zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej,

– przekazanie informacji nt. posiłków w szkole,

– poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających  z realizowanych przez siebie programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

– wybór przedstawicieli rodziców do rady oddziałowej rodziców  (trójka klasowa),

– wybór jednego przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców ,omówienie zasad współpracy z rodzicami,

– przypomnienie o zasadach korzystania z dziennika elektronicznego LIBRUS

– inne: sprawy bieżące

24.10.2022 r. poniedziałek Wywiadówka – spotkanie wychowawców klas z rodzicami od godz. 16:30 – 17:30 – warsztaty dla rodziców ( przygotowanie ulotki ): „ Jak rozmawiać z dzieckiem? Metody skutecznej komunikacji. psycholog, pedagog szkolny,

– bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne,

– zapoznanie z osiągnięciami uczniów oraz zachowaniem

– realizacja projektów szkolnych

– konsultacje z rodzicami nt. udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom (psycholog, pedagog szkolny, pedagog specjalny, logopeda)

05.12.2022 r.  poniedziałek
Spotkania z rodzicami uczniów z przewidywana oceną niedostateczną 
 
– bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne,

– zapoznanie z osiągnięciami uczniów oraz zachowaniem

– konsultacje z rodzicami nt. udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Po zakończeniu I semestru 10.01.2023 r.  wtorek

Zebrania z rodzicami- wywiadówka

od godz.16:30 – 17:30

– poinformowanie rodziców o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania na pierwszy semestr roku szkolnego 2022/2023

– problemy wychowawcze w klasie

– inne: bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne

-omówienie współpracy szkoły z rodzicami

-warsztaty dla rodziców (przygotowanie ulotki) „Cyberprzemoc. Bezpieczeństwo w Internecie i mediach społecznościowych.” psycholog, pedagog szkolny

15.05.2023 r. poniedziałek

Zebrania z rodzicami – wywiadówka

od godz.16.30 

– poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania zgodnie ze statutem szkoły

– poinformowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych

– bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne,

Po zakończeniu II semestru

 Od 20 czerwca do 22 czerwca 2023 r. 

Od godz.16.30

– bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne,

– podsumowanie pracy klasy i szkoły, przedszkola,

– spotkanie zespołów PPP

 

 

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

31.10.2022 r. ( poniedziałek); 02.05.2023 r.( wtorek); 09.06.2023 r .(piątek); 19.06.2023 r. (poniedziałek);

Zimowa przerwa świąteczna: od 23.12.2022 r. do 31.12.2022 r.  oraz   wiosenna   od 06.04.2023 r. do 11.04.2023 r.

FERIE  ZIMOWE:  od 16.01.2023 r. do 29.01.2023 r.


Dyżurnet.pl – Rodzicu, od ciebie zależy bezpieczeństwo twojego dziecka

Najnowsze badania przeprowadzone przez NASK Nastolatki 3.0 wskazują, że prawie 60% młodych ludzi spotkało się w sieci ze zjawiskiem poniżania i ośmieszania. Wielu takich sytuacji dałoby się uniknąć gdyby rodzice w porę ostrzegli dzieci przed konsekwencjami podejmowania ryzykownych zachowań w Internecie.

Ostrzegajmy przed cyberprzemocą!

Ze wspomnianych badań wynika, że najbardziej popularną aktywnością nastolatków na profilach w portalach społecznościowych jest zamieszczanie własnych zdjęć i filmów. Deklaruje ją aż 79,3% badanych. Część z tych materiałów służy później rówieśnikom do poniżania i ośmieszania kolegów i koleżanek. Aż 58,1% nastolatków deklaruje, że spotkała się z takim zjawiskiem w stosunku do swoich znajomych. Natomiast rozpowszechnianie kompromitujących materiałów na temat swoich kolegów zauważyło 33,3% badanych.

Tym ważniejsze wydaje się ostrzeganie nastoletnich dzieci przed zbyt pochopnym tworzeniem, a tym bardziej umieszczaniem własnego wizerunku w Internecie szczególnie w kontekście, który może być odebrany jako seksualny. Takie materiały mogą być bowiem użyte przeciwko nim przez rówieśników, ale także ściągnięte i dalej dystrybuowane przez pedofili.

Dlatego warto aby rodzice uczyli swoje dorastające dzieci, jakie własne zdjęcia i filmy bezpiecznie publikować w Internecie. Ta świadomość może być niezwykle cenna dla młodzieży i ochronić je przed cyberprzemocą.

Rozmawiajmy, aby dzieci nam ufały!

Innym bardzo niebezpiecznym zjawiskiem są ryzykowne zachowania nastolatków będące konsekwencją działań w sieci. Z badań NASK wynika, że 23,1% badanej młodzieży spotkało się z osobą dorosłą poznaną w Internecie! A 61,4% z nich nie poinformowało o tym fakcie rodziców. Część, co prawda, uprzedzało o tym chociaż znajomych, ale aż 28,9% nie dało znać o tym fakcie nikomu.

Wynika z tego, że nie wszystkie nastolatki zdają sobie sprawę z możliwych, niebezpiecznych konsekwencji takich spotkań, stawiając się w pozycji potencjalnej ofiary napaści seksualnej, która może być dodatkowo nagrana i umieszczona w sieci.

We wrześniu 2016 roku zespół Dyżurnet.pl rozpoczął kampanię społeczną Możesz pomóc – reaguj, zgłoś!. Ma ona zwrócić uwagę użytkowników Internetu na znaczenie odpowiedniego reagowania na pojawiające się w sieci materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie nieletnich lub  prezentujące wizerunki dzieci w kontekście seksualnym.

Więcej o kampanii Możesz pomóc – reaguj, zgłoś! http://reagujzglos.dyzurnet.pl/

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tych oraz o innych zagrożeniach w internecie, poznać możliwe metody zapobiegania oraz reagowania na nie, bądź skorzystać z naszej oferty edukacyjnej zapraszamy do kontaktu z Akademią NASK na www.akademia.nask.pl.

 

Skip to content