44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2017/2018

 

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna

  1. rozdz. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
  3.  uchwała NR XXXIVI/303/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
  4. Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2018/2019.

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy szkół.

Do szkoły podstawowej, poza systemem rekrutacji, przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły. W celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego w szkole obwodowej, rodzice składają zgłoszenie do 31.03.2018 r. (druk zgłoszenia u dyrektora danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem składają wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej wraz z załącznikami (druk wniosku u dyrektora danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

 

Harmonogram czynności określający terminy w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24/2018 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 17 stycznia 2018 r., natomiast kryteria określa § 1 uchwały nr XXXIV/303/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 r.

 

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 1 do 16 marca 2018 roku

 

od 7 do 11 maja 2018 roku

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

 

 

od 19 marca do 6 kwietnia 2018 roku

 

od 14 do 31 maja 2018 roku

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

9 kwietnia 2018 roku

 

1 czerwca 2018 roku

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 10 do 13 kwietnia 2018 roku od 4 do 8 czerwca 2018 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

16 kwietnia 2018 roku

 

11 czerwca 2018 roku

 

KRYTERIA

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych

poza obwodami szkół oraz odpowiadającą im liczbę punktów

i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

 

LP

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1

Kontynuowanie edukacji szkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły

3

Dane potwierdza dyrektor na podstawie prowadzonej dokumentacji

2

Miejsce pracy rodzica lub opiekuna prawnego kandydata w obwodzie szkoły

2

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy

3

Zamieszkanie na terenie Gminy Rudziniec

1

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania

 

Jeżeli nadal będą wolne miejsca, będą przyjmowane pozostałe dzieci /decyduje termin złożenia wniosku/.

 

Zapraszamy do Naszych Szkół

 

Skip to content