44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Zgłoszenie przyjęcia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej

……………….…………….                                                            ……………….., …………

Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                                                            miejscowość,           data

      – rodzica kandydata

 

……………………………………

 

……………………………………

Adres do korespondencji

 

 

                                                                                          Dyrektor

                                                                                          Szkoły Podstawowej

 

                                                                                          im. ……………………….

 

                                                                                          w ………………………….

 

                                                                                          Dyrektor

                                                                                          Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 

 

                                                                                          w ………………………….

 

 

Zgłoszenie przyjęcia dziecka do pierwszej klasy

szkoły podstawowej (dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)

 

Na podstawie art. 20 e i art. 20 u ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zgłaszam swoje dziecko                 w  celu  przyjęcia  do  szkoły  podstawowej.

 

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1. Imię i nazwisko kandydata  

 

2. Data urodzenia kandydata  

 

3. PESEL kandydata

W przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 
4. Imiona i nazwiska rodziców  /opiekunów kandydata

 

Matki  

 

Ojca  

 

5.  

Adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów                    i kandydata

 

 

Kod pocztowy  

 

Miejscowość  

 

Ulica  

 

Numer domu /mieszkania  

 

6.  

Adres poczty elektronicznej          i numery telefonów rodziców /opiekunów kandydata               – o ile je posiadają

 

 

Matki Telefon do kontaktu  

 

Adres poczty elektronicznej  

 

Ojca Telefon do kontaktu  

 

Adres poczty elektronicznej  

 

 

Zapewnienie dziecku odpowiednich warunków

 

 

 

W celu zapewnienia dziecku, podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych przekazuję poniżej,           uznane przez siebie za istotne, dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym  dziecka: ……..……………………………………………………………

…………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy

 

 

 1. 1.Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane weoraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

 

 1. 2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym i realizacją obowiązku szkolnego zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

 

 

Załączniki:

 1. 1.Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej *
 2. 2.Oświadczenie dot. lekcji religii / etyki *
 3. 3.Wniosek o objęcie dziecka dodatkową nauką języka mniejszości narodowej – niemieckiej *

 

__________________________

*   podkreślić składany(e) załącznik(i)

 

 

……………………………………………..

czytelny podpis rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W  ROKU  SZKOLNYM   20…../20…..

 

 

 

Nazwisko i imię dziecka ……………………….…………………………… klasa  ………………

 

Data i miejsce urodzenia dziecka  …………………………………………………………………

 

Nazwisko/nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) …………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres  …………………………………………………………………………………………………

 

Numery  telefonów  ………………………………………………………………………………….

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej przed lekcjami* ……………,

 

po lekcjach do godziny ……………….

 

Po zajęciach ** dziecko

 

 1. a)będzie odbierane……………………………………………………………………….

                                                                            imię i nazwisko osoby upoważnionej

 1. b)proszę, aby dziecko wracało do domu samo o godz. ……………. Jednocześnie oświadczam,  że ponoszę odpowiedzialność samodzielny  powrót dziecka do domu.

 

 

 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 1. 1.Świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie pracują i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz dla uczniów dojeżdżajądo  godziny  odjazdu  autobusu  po  zajęciach  lekcyjnych.
 2. 2.Jeśliświetlicy są jeszcze miejsca, mogą być do niej zapisane dzieci, których jedno z rodziców/opiekunów nie pracuje.
 3. 3.O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje dyrektor szkoły.
 4. 4.Uczeń przebywający pod opieką nauczyciela w świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

 

 

 

……………………………………                                       ………………………………………….

                miejscowość, data                                                                        czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

* Należy wpisać TAK lub NIE. Przed lekcjami świetlica zapewnia opiekę dzieciom dojeżdżającym do szkoły.                

** Proszę wybrać jedną z możliwości a) lub b) i odpowiednio uzupełnić.                                              

 

 

 

Załącznik do zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej

 

……………………………………….                                  ………..…………,  ……………

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna kandydata                                                   miejscowość,            data

 

……………………………………………

Adres do korespondencji

 

……………………………………………

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor

                                                                                              Szkoły Podstawowej

 

                                                                                              im. ……………………………….

 

                                                                                              w …………………………………

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  RODZICA/OPIEKUNA

W  SPRAWIE  UCZĘSZCZANIA  DZIECKA

NA  LEKCJE  RELIGII / ETYKII

 

 

Ja  ………………………………………………………………………………………

            (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.), niniejszym:

 

wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

 

 

 

……………………………………..……………………………..………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

 

ur. ……………………………….,     zam.    …………………………………………………………..

 

uczeń/uczennica* klasy ……….. uczestniczył/uczestniczyła* w lekcjach religii / etyki*,        

 

w  trakcie  nauki  w  Szkole  Podstawowej  w  ………………………..

 

 

 

 

…………………………………………….

(czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna)

 

 

* właściwe podkreślić

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej

 

……………………………………….                                           ..………………, …………

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna kandydata                                                     miejscowość,          data

 

……………………………………………

Adres do korespondencji

 

……………………………………………

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor

                                                                                              Szkoły Podstawowej

 

                                                                                              im. ……………………………….

 

                                                                                              w …………………………………

 

 

 

 

Wniosek

 

Ja  ……………………………………………………………………………………………….     

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.                  w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne                                zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej                     i językowej uczniównależących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym” (Dz. U. Nr 214 poz.1579 z późn. zm.)

 

uprzejmie proszę o objęcie mojego syna/mojej córki …………………………………………

                                                                                                                                            (imię i nazwisko dziecka)

 

ur. ………………………………,   zam.   ……………………………………………………………..

 

dodatkową  nauką  języka  mniejszości  narodowej  –  niemieckiej

 

 

 

 

………………………………………………………………

                                                                       (Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

Skip to content