44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sprudno.edu.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 30 marca 2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnie, adres poczty elektronicznej sekretariat@sprudno.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 230 34 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie

  1. Szkoła Podstawowa w Rudnie wraz z Oddziałem Przedszkolnym ul. Szkolna 9, 44-160 Rudziniec,
  2. Przedszkole Publiczne w Rudnie ul. Boczna 6 44-160 Rudziniec.

Do budynku Szkoły Podstawowej w Rudnie prowadzą 4 wejścia z czego 2 wejścia od ul. Szkolnej oznaczone literami A i B. Wejście oznaczone literą A znajduje się na parterze, jeden stopień powyżej chodnika, umożliwiając wjazd osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich z pomocą osoby trzeciej. Wejście B znajduje się na poziomie chodnika, umożliwiając wjazd osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dwa kolejne wejścia oznaczone literą C i D zlokalizowane są os strony podwórza, do obu wejść prowadzą schody.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia A.

Do toalet prowadzą schody od strony wejścia A oraz przejście o szerokości 72 cm od strony wejścia B.

W budynku znajduje się jedna toaleta posiadająca wyposażenie ułatwiające korzystanie dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku Przedszkola Publicznego w Rudnie prowadzi jedno wejście od strony ul. Bocznej. Wejście znajduje się na parterze, do którego prowadza schody.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Skip to content