44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Dla rodziców

 

image description

  

Koronawirus


Bajka o Królu Wirusie i dobrej kwarantannie
Bajka o tajemniczych koronach
Koronawirus – Masz tę moc
Wirus

Przydatne materiały o koronawirusie

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/?fbclid=IwAR2pCvUzlhfZHxv2gwJ-ljxGCs1vIsAlfXD6NU0k-DwR5foGK-WSs0JnwDI

 

Raport na temat problematycznego używania Internetu przez młodzież

Zachęcamy szkoły do zapoznania się z raportem na temat problematycznego używania internetu przez młodzież , który powstał
na podstawie ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w 2019 roku wśród uczniów w wieku 12-17 lat, przedstawicieli grona pedagogicznego
oraz przedstawicieli rad rodziców.

Publikacja zawiera przegląd literatury na temat e-uzależnień, analizę danych zebranych w czasie badania, wnioski z badania,
a także rekomendacje skierowanych do szkół, uczniów i rodziców z zakresu profilaktyki nadużywania mediów elektronicznych.  

 

 

 Bardzo prosimy rodziców/ opiekunów prawnych o dokładne zapoznanie się z poniższą Polityką obowiązującą w Naszej szkole.

Wszelkie wątpliwości/ uwagi/ pomysły zmian informacji zawartych w poniższym dokumencie prosimy zgłaszać u Szkolnego koordynatora projektu ” Chronimy Dzieci” pani B. Szymura.

 Serdecznie dziękujemy !

 

Szkoła winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła […] – ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej i najbezwzględniej to, co jest w nim[życiu]zabagnionego.

                                                                                   Janusz Korczak

„Szkoła współczesna”, 1905

 

 

 

 

Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem

 

Preambuła

 

Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem jest wewnętrznym dokumentem placówki, który zawiera szczegółowe regulacje w zakresie ochrony dziecka, pomaga w rozpoznawaniu i reagowaniu na sytuacje budzące niepokój oraz ustanawia procedury postępowania w przypadku interwencji.

 Główną zasadą obowiązującą wszystkich pracowników, stażystów, wolontariuszy oraz praktykantów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudnie jest podejmowanie działań mających na celu dobro dziecka, ochronę jego godności i poszanowanie jego praw. Pracownicy szkoły dążą do wszechstronnego rozwoju dziecka. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

            Każdy pracownik Szkoły dba o prawidłowy rozwój dziecka i przestrzega wewnątrzszkolnych procedur działania zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozdział I

Objaśnienie terminów

 • 1
 1. Pracownikiem instytucji jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia oraz praktykanci.
 2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/prawny opiekun) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczegółowych lub orzeczenia sądu. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem dziecka jest także rodzic zastępczy.
 4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
 5. Definicje krzywdzenia dziecka, przemocy fizycznej oraz wykorzystywania seksualnego

5.1.

Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć „każde działanie bądź jego zaniechanie ze strony rodzica lub opiekuna prowadzące do  śmierci, poważnego uszkodzenia ciała lub krzywdy emocjonalnej,  wykorzystania seksualnego, a także każde działanie lub jego  zaniechanie powodujące ryzyko doznania przez dziecko poważnej  krzywdy”

5.2.

Przez przemoc fizyczną wobec dziecka rozumie się „Przemoc  fizyczna wobec dziecka to celowe użycie siły fizycznej wobec  dziecka, które powoduje lub z dużym prawdopodobieństwem  może spowodować uszczerbek na zdrowiu dziecka, zagrażać jego  życiu, rozwojowi i godności. Działania te mogą obejmować:  uderzanie, bicie, kopanie, potrząsanie, gryzienie, duszenie,  parzenie, przypalanie, trucie.”

 5.3.

Wykorzystywanie seksualne dzieci to „aktywności, których celem  jest stymulacja seksualna (nie dotyczy to kontaktu z genitaliami  dziecka w sytuacjach związanych ze sprawowaniem opieki nad  nim). Zachowania te dzielą się na: zachowania z kontaktem  fizycznym (penetracja i kontakt bez penetracji) i zachowania bez  kontaktu fizycznego (ekshibicjonizm, voyeuryzm), włączanie  dziecka w oglądanie lub produkcję materiałów pornograficznych,  składanie dziecku propozycji o charakterze seksualnym, werbalne molestowanie dziecka”

5.4.

Przemoc emocjonalna/ psychiczna– Mamy tu do czynienia z takim wzorcem zachowania rodziców lub opiekunów, który poważnie

zakłóca poznawczy, emocjonalny, psychiczny lub społeczny rozwój dziecka i wywołujący u niego

poczucie, że jest nic nie warte, złe, niekochane, niechciane, zagrożone.

 Bardzo trudno jest udokumentować zjawisko krzywdzenia emocjonalnego, gdyż wymaga to

analizy pewnych sytuacji rodzinnych, konieczna jest diagnoza socjologiczno- psychologiczna

oraz diagnoza osobowościowa poszczególnych członków rodziny.

Emocjonalne krzywdzenie nie wiąże się z bezpośrednim kontaktem cielesnym i może przybierać

różne formy :

 • ignorowania
 • odtrącania
 • izolowania ( konsekwentne uniemożliwianie dziecku normalnych interakcji społecznych

z rówieśnikami, członkami rodziny, innymi dorosłymi. Może tu również chodzić o ograniczenie

dziecku swobody przemieszczania się )

 • wykorzystywania lub demoralizowania ( zmuszanie do niewłaściwych lub niezgodnych

z prawem zachowań, uczenie i popieranie ich )

 • słownej agresji ( obrażanie, zawstydzanie, ośmieszanie, niedocenianie )
 • terroryzowania ( tworzenie klimatu strachu, wprowadzanie sztywnych lub nierealnych

oczekiwań z groźbą kary za ich niespełnienie).

Równie krzywdzące dla dziecka jest bycie świadkiem wulgarności i oglądanie przemocy między

dorosłymi członkami rodziny.

Istotą krzywdzenia emocjonalnego jest uporczywość, powtarzalność zachowań, które „niszczą

dziecko.

5.5

Zaniedbywanie dziecka– to nie zapewnienie dziecku odpowiednich warunków w sferze zdrowia, edukacji, rozwoju emocjonalnego, odżywiania, schronienia i bezpiecznych warunków życia, w ramach racjonalnych i dostępnych rodzicom lub opiekunom środków, co może skutkować wysokim prawdopodobieństwem spowodowania szkody dla zdrowia dziecka, jego rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego, moralnego lub społecznego.

 1. Osoba odpowiedzialna za Internet – wyznaczony przez dyrektora instytucji pracownik sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu na terenie instytucji przez dzieci oraz za bezpieczeństwo dzieci w Internecie. ( nauczyciel informatyki- p. Dyrektor E. Dohrmann)
 2. Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci – wyznaczony przez dyrektora instytucji pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci w placówce.(nauczyciel języka angielskiego B. Szymura)
 3. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

Rozdział II

Regulacje prawne

 

 • 2
 1. Polskie prawo nakłada na przedstawicieli placówek oświatowych konkretne obowiązki

 związane z ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz interweniowaniu w przypadkach podejrzenia przemocy wobec dzieci. Dokumentem regulującym podejmowanie interwencji przez pracowników oświaty jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r., w sprawie procedury ,, Niebieskiej Karty” stosowanej w przypadku uzasadnionego podejrzenia przemocy w rodzinie. Obowiązek zawiadomienia Policji lub prokuratury o przestępstwie z użyciem przemocy w rodzinie nakłada na pracowników oświatowych również art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

 1. W placówkach oświatowych zastosowanie mają również uniwersalne przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (art. 572, dotyczący zawiadomienia sądu opiekuńczego o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu) i Kodeks Prawa Karnego (art. 240 kk, dotyczący społecznego obowiązku zawiadomienia Policji lub prokuratury o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu).
 2. Pozostałe akty prawne na bazie których działa Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem:
 3. Kodeks postępowania Cywilnego (Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.; Dz. U. 2014. 101)
 1. Konstytucja RP (Konstytucja RP Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.)
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.)
 3. Kodeks postępowania karnego art. 204, Kodeks karny art.162.
 1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku Art.42.
 1. Karta nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku. Karta Nauczyciela, pkt. 1 Art.6.)
 1. Ustawa o systemie oświaty (Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. )
 1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Ustawa z dnia 26 października 1882 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.)
 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. [Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526].
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Art. 96.Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.
 3. Art. 21 Ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

 

Rozdział III

Główne zasady obowiązujące w zakresie kontaktów pracowników z dziećmi/ rodzicami na terenie Szkoły i Przedszkola

 • 3 Szkoła i Przedszkole

 

 1. Wszyscy pracownicy ZSP w Rudnie są zobowiązani do odnoszenia się do dziecka z poszanowaniem jego praw, wydając mu jasne i konkretne polecenia.
 2. W ramach wolontariatu, w zakresie działalności związanej z krajoznawstwem i turystyką czy profilaktyką i opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, zajęciami dodatkowymi w placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury- przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.
 1. Podczas przerw w Szkole, nauczyciele dyżurujący dbają o koleżeńskie zachowanie uczniów wobec siebie, dbają o brak wulgaryzmów. Starają się aby był to dla uczniów czas odpoczynku, wyciszenia i spokojnej rozmowy. W sytuacjach konfliktowych starają się wyjaśnić i załagodzić zaistniałą sytuację.
 2. W czasie wyjazdów, spacerów i wycieczek Pracownicy szkoły nie dopuszczają do jakiegokolwiek kontaktu z osobami obcymi. W razie zaistniałych sytuacji, interweniują lub zgłaszają podejrzane osoby na policję.
 3. Wszelkie złe i niedopuszczalne zachowania są konsultowane z wychowawcą klasy a następnie z dyrekcją.
 4. W szkole obowiązuje uczniów Punktowy System Zachowania obowiązujący wszystkich uczniów. Ma on na celu wzmocnienie zachowań pozytywnych i eliminację negatywnych oraz wzmocnienie samooceny i relację funkcjonowania grupy.
 5. Rodzice uczniów klas młodszych są zobowiązani do odbioru dziecka po lekcjach, imprezach szkolnych, wycieczkach ( w indywidualnych przypadka uzasadniony jest samodzielny powrót dziecka do domu).
 6. Relacje pracownik placówki- dziecko jest ściśle określone.

8.1.Kontakt fizyczny z dzieckiem. Pracownik placówki nie stosuje wobec dzieci przemocy. Niedozwolone jest bicie, szarpanie, oraz wszelkie formy przemocy fizycznej ( uderzanie, bicie, kopanie, potrząsanie, gryzienie, duszenie, parzenie, przypalanie, trucie ale i również niszczenie z premedytacją rzeczy należących do ofiary), używanie wobec dziecka siły fizycznej, które powoduje lub z dużym prawdopodobieństwem może spowodować uszczerbek na zdrowiu, zagrażać życiu, rozwojowi i godności dziecka. Zabroniona jest przemoc fizyczna bierna przejawiająca się w postaci różnego rodzaju zakazów, np.: mówienia w określonym czasie, chodzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych itp. Pracownik jest zobowiązany do unikania wszelkich sytuacji i kontaktów o podtekście erotycznym. W sytuacji agresji uczniów nauczyciel może rozdzielić uczniów, uniemożliwiając eskalację agresywnego zachowania.

Dozwolone jest przytulanie, głaskanie oraz wszelkie zabawy z dotykiem w przypadku dzieci klas młodszych i po ich akceptacji.

8.2. Komunikacja werbalna z dzieckiem. Niedozwolone jest wyśmiewanie, wyzywanie, naznaczanie, obrażanie, przeklinanie oraz wymyślanie przezwisk wobec dziecka (również w obecności rodziców, nauczycieli i innych dzieci). Mówimy bez podnoszenia głosu ( wyjątkiem jest sytuacja mogąca zagrażać bezpieczeństwu dziecka), w sposób życzliwy, zrozumiały, wspomagając się gestami. Staramy dostosowywać sposób komunikacji do możliwości intelektualnych dzieci. Nauczyciel zwraca się do dziecka podmiotowo, z szacunkiem, po imieniu. Bierze pod uwagę znane mu, drażliwe dla dziecka tematy, zachowuje tajemnicę dotycząca problemów zdrowotnych, rodzinnych, emocjonalnych dziecka.

8.3.Równe traktowanie. Należy taką samą troską i uwagą obdarzać wszystkie dzieci. Niedozwolone jest ignorowanie potrzeb dzieci i skupianie uwagi tylko na wybranych, brak reagowania lub godzenie się na hierarchię grupową. Należy pilnować aby starsze dzieci nie wykorzystywały młodszych i słabszych. Należy przydzielać zadania i obowiązki adekwatnie do możliwości i wieku dzieci. W nieuzasadnionych sytuacjach nie należy zwalniać z obowiązku z wykonywania powierzonych zadań. Nie należy dawać przywilejów tylko wybranym dzieciom a inne w ten sposób pozbawiać.

8.4.Kontakty bezpośrednie i online z dzieckiem poza placówką. Tutaj zasady są jasno określone. Nauczyciele nie posiadają kontaktu online z nauczycielem oraz kontaktują się z dziećmi w sposób bezpośredni na terenie placówki edukacyjnej. Wyjątkiem są sytuacje w których uzasadniony jest taki kontakt ( decyduje o tym dyrektor placówki).

8.5. Transport, przemieszczanie się i warunki noclegowe. Dzieciom w trakcie wycieczek szkolnych jest zapewniony transport z placówki do wyznaczonego miejsca pod opieką nauczycieli. Nauczyciele są odpowiedzialni za zamówiony transport (autokar, bus itp.). W razie podejrzenia że środek transportu jest wadliwy wzywana jest policja która skontroluje pojazd przed podróżą. Nauczyciel poucza uczniów o zachowaniu się podczas wycieczki, o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przed każdą wycieczką/ wyjściem poza miejscowość w której znajduje się placówka spisywana jest karta wycieczki podpisana przez dyrektora oraz zbierane są zgody rodziców. Nauczyciel uczestniczący w wycieczce ( Kierownik wycieczki) posiada przy sobie komplet dokumentów tj. zgody rodziców, oraz numery telefonów przynajmniej do jednego z rodziców. 

8.6. Dyscyplinowanie dziecka. W szkole znajduje się kodeks zachowań jakie dzieci powinny znać i przestrzegać aby zachować bezpieczeństwo ( jest on ogólnodostępny dla pracowników/uczniów oraz rodziców). Nauczyciel jest zobowiązany do zwrócenia uwagi ( bez krzyczenia) jeżeli dziecko zachowuje się w sposób niedopuszczalny lub niebezpieczny w stosunku do rówieśników. Dodatkowo nauczyciel może dziecko „ukarać” dając mu punkty ujemne z zachowania.

 

 • 4 Przedszkole
 1. Wszystkie osoby pracujące w placówce Przedszkola należącego do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudnie są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zapisów Polityki Ochrony Dzieci.
 2. 2. Zasady obowiązujące w zakresie postępowania z dzieckiem: samoobsługa, higiena osobista:

– po skorzystaniu z toalety dzieci myją ręce ( w razie potrzeby pomaga im wychowawca)

-w razie potrzeby pracownik pomaga dzieciom w trakcie korzystania z toalety

– dziecko chcące skorzystać z toalety w czasie pobytu na świeżym powietrzu (podwórku przedszkolnym) udaje się pod opieką woźnej oddziałowej

– przed każdym z posiłków dzieci myją ręce

– pracownicy przedszkola pomagają dzieciom podczas posiłku, zachęcają je do zjedzenia posiłków, nie zmuszają jeżeli dziecko nie chce jeść. Posiłki są spożywane wspólnie, o jednakowych porach.

– nauczyciele i pomoc nauczyciela pomaga dzieciom przy ubieraniu i rozbieraniu się

– pomoc nauczyciela m. in. przebywa w salach dzieci, wykonuje zadania opiekuńcze, pomaga nauczycielom w przygotowaniu sali do zajęć, uczestniczy w wycieczkach

– bezpośredni kontakt z dzieckiem oparty jest na poszanowaniu intymności dziecka. Zasady bezpośredniego kontaktu z dzieckiem ustalane są z rodzicami z poszanowaniem zdania obu stron.

 1. System Kar i Nagród ma za zadanie wzmocnienie pozytywnych i eliminację negatywnych, oraz wzmacnianie samooceny. Kary i nagrody są stosowane z poszanowaniem godności i uwzględnieniem praw dziecka. Wszystkie dzieci znają obowiązujący system kar i nagród. w przedszkolu stosuje się nagrody słowne, materialne, wskazywanie pozytywnego zachowania na forum grupy, dotykowe – związane z bezpośrednim kontaktem z dzieckiem (tj. pogłaskanie, przytulenie) – zgodne z potrzebą i wolą dziecka. Karę stanowi odsunięcie dziecka od zabawy, zajęcia na określony czas. Niedopuszczalne są kary: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), słowne (wyzywanie, wyśmiewanie, krzyczenie, obmawianie), zmuszanie, negowanie uczuć. W każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencji nieodpowiedniego zachowania.

3.Odpoczynek, spacery, wycieczki: zajęcia są dostosowane do możliwości dzieci, nauczyciel zawsze sprawuje opiekę nad dziećmi. W przedszkolu jest odpowiednia pora przeznaczona na odpoczynek. Podczas spacerów i wycieczek nauczyciel sprawdza liczbę uczniów przed wyjściem oraz i kilkakrotnie podczas wyjścia. Nauczyciel i pomoc nauczyciela sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi, monitorują otoczenie przedszkola podczas wyjścia na ogród/ plac zabaw, nie dopuszczają podczas wycieczek do kontaktów dzieci z osobami obcymi. Brama wejściowa jest dla dzieci zamknięta, aby nie dopuścić do samowolnego opuszczenia placu przedszkola przez dziecko.

 1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z placówki przedszkola: Dziecko jest przyprowadzane od i odbierane o wyznaczonych porach. Za przyprowadzenie rozumie się wejście do sali i przekazanie go pod opiekę nauczycielki. Za odebranie dziecka rozumie się wyjście dziecka z sali i poinformowanie o tym nauczycielki. Spóźnienia/ nieobecności należy zgłaszać. Drzwi placówki są ciągle zamknięte. Wejście następuje przez zadzwonienie na domofon. Pracownicy placówki decydują o wpuszczaniu do placówki. Nauczyciele mają w posiadaniu wiedzę kto jest osobą upoważnioną do odbioru dziecka( w innych wypadkach decyduje orzeczenie sądowe). W sytuacji gdy osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu, nauczycielka nie wydaje dziecka tej osobie i informuje o tym fakcie rodzica lub inną osobę upoważnioną do odbioru. Jeśli nauczycielka nie może skontaktować się z opiekunami, powiadamia policję.
 2. 5Stan zdrowia dziecka– pracownicy na bieżąco monitorują. W nagłych stanach ( krwotok, zasłabnięcie, utrata przytomności itp.) nauczyciele, pracownicy są zobowiązani do podjęcia jak najszybszych kroków w zakresie działań przed medycznych w zakresie posiadanych umiejętności i niezwłoczne wezwanie karetki pogotowia ratunkowego.

 

 

Rozdział IV

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 • 4

 

 1. Wszyscy Pracownicy szkoły/przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy szkoły/przedszkola podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka ( jest taka możliwość ze względu na małą liczbę uczniów i dobrze znając się społeczność) poprzez anonimowe ankiety o ich poczucie bezpieczeństwa. Wychowawcy klas obserwują szczególnie sytuację uczniów z domów wielodzietnych. Dopytują starsze rodzeństwo, sąsiadów oraz bezpośrednio rodziców. Reagują gdy zauważą większe zaniedbania, często powtarzające się, jeżeli dzieci chodzą głodne, w brudnych ubraniach, bez zadań domowych, często nieprzygotowane do zajęć.

 

 

 

Rozdział V

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez:

– pracownika placówki

-rówieśnika/ starszego kolegę lub inne dziecko

-osobę ze środowiska rodzinnego

 • 5

      W przypadku uzyskania przez pracownika Szkoły/Przedszkola informacji, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek dowiedzieć się czy nastąpiło uszkodzenie ciała dziecka i jest potrzebna pomoc lekarska, wtedy powinien bezzwłocznie wezwać pogotowie lub sytuację skonsultować ze szkolną higienistką (jeżeli jest w szkole obecna). W powyższym przypadku oraz w każdym innym w następnej kolejności powinien sporządzić notatkę służbową oraz ją przekazać i poinformować dyrektora szkoły. 

 

 

 • 6
 1. Jeżeli sprawcą jest pracownik szkoły/przedszkola ( objawy krzywdzenia: negatywne zachowanie pracownika placówki np. ośmieszanie, dyskryminowanie, mobbing lub nierówne traktowanie) lub jest podejrzenie przestępstwa popełnionego na szkodę dziecka dyrektor placówki powinien odbyć osobne rozmowy.
 2. Dyrektor powinien sporządzić opis sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z: -pracownikiem ( sprawcą krzywdzenia) ustalając z nim kontrakt zawierający działania eliminujące nieodpowiednie zachowanie oraz konsekwencje, w przypadku podejrzenia przestępstwa popełnionego na szkodę dziecka poinformowanie go o posiadanej relacji ze zdarzenia oraz o obowiązku złożenia zawiadomienia na policję lub do prokuratury ( obowiązek wynika z art. 304 k.p.k.);

-z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami informując ich o zaistniałej sytuacji oraz ustalając plan pomocy dziecku ( patrz pkt. 3)

 1. Po każdej z osobnych rozmów następuje wdrożenie planu pomocy dziecku który powinien zawierać wskazania dotyczące:
 2. podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;
 3. wsparcia, jakie instytucja zaoferuje dziecku;
 4. skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeśli istnieje taka potrzeba.
 5. monitoring sytuacji
 6. czy zaplanowane działania przyniosły efekt ? Jeżeli tak to należy zakończyć działania i tylko monitorować sytuację; Jeżeli nie to należy podjąć w stosunku do osoby krzywdzącej dziecko działania wynikające z Karty Nauczyciela lub kodeksu pracy.
 • 7

 

 

 1. Jeżeli sprawcą jest osoba ze środowiska w roli dyrektora należy, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba, umieścić dziecko w pieczy zastępczej oraz skontaktować się z sądem rodzinnym, w przypadku braku możliwości skontaktować się z policją a następnie:
 2. W przypadku gdy :

– wobec dziecka jest stosowana przemoc fizyczna, psychiczna lub gdy dziecko jest świadkiem przemocy w rodzinie należy porozmawiać z dzieckiem oraz porozmawiać z rodzicem/ opiekunem niekrzywdzącym ( przedstawić formę i okoliczności krzywdzenia, zaproponować wsparcie, poinformować o ustawowym obowiązku podjęcia interwencji prawnej, poinformować o placówkach świadczących pomoc, ustalić plan pomocy dziecku (patrz paragraf 6, punkt 3 a,b, c), ustalić kontrakt zawierający działania eliminujące nieodpowiednie zachowanie oraz konsekwencje gdy zaplanowane działania nie przyniosą efektu.-z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami informując ich o zaistniałej sytuacji oraz ustalając plan pomocy dziecku ( patrz pkt. 3).

Dyrektor musi uruchomić procedurę Niebieskiej Karty- wypełnić formularz NK- A, równolegle ( w przypadku zauważenie niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej) może złożyć wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka/ rodziny.

Po zakończeniu procedury dyrektor monitoruje sytuację.

– istnieje zagrożenia dobra dziecka ( zaniedbanie fizyczne, psychiczne, konflikty około-rozwodowe zagrażające dobru dziecka, niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, zaniedbanie, rodzic/ opiekun nadużywający substancji zmieniających świadomość). Należy postępować jak powyżej. Dodatkowo, w przypadku braku współpracy z rodzicem/ opiekunem można złożyć wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka/ rodziny( na mocy art. 572 k.p.c.)

– przestępstwa popełnionego na szkodę dziecka, dyrektor składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury ( obowiązek wynika z art. 304 k.p.k.). Następnie należy wdrożyć zaplanowane działania  oraz monitorować sytuację. W przypadku braku współpracy z rodzicem/ opiekunem można złożyć wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka/ rodziny( na mocy art. 572 k.p.c.), w innym wypadku należy zakończyć działania i monitorować sytuację.

 

 • 8
 1. Jeżeli sprawcą jest rówieśnik/ starszy kolega lub inne dziecko należy dowiedzieć się ile lat ma sprawca w momencie popełnienia czynu.
 2. W przypadku gdy osoba ma :

1)  mniej niż 13 lat należy porozmawiać z osobami uwikłanymi w przemoc ( ze sprawcą przemocy, ze świadkiem przemocy oraz z ofiarą przemocy). Następnie należy porozmawiać z rodzicami/ opiekunami dzieci ( poinformować o zaistniałej sytuacji, ustalić plan pracy z dziećmi i ich rodzicami, spisać kontrakt z rodzicami/ opiekunami). Później należy wyeliminować zachowania niepożądane ( biorąc pod uwagę incydentalność, powtarzalność i nasilenie sytuacji przemocy, przeanalizować pozycję ofiary, sprawcy, świadków, w grupach rówieśniczych, zaplanować kontrakty plan pracy z grupą, wziąć pod uwagę środowisko rodzinne dziecka). Na sam koniec należy wdrożyć działania i je monitorować. W przypadku pożadanych skutków należy zakończyć działania i tylko je monitorować w przypadku braku  ( braku współpracy z rodziną lub gdy sprawca przejawia demoralizację) należy złożyć wniosek do sądu o wgląd w sytuację dziecka i rodziny; ew. zmienić plan naprawczy.

2) od 13 do 17 lat, należy rozważyć czy sprawca dopuścił się czynu karalnego/ zabronionego? Jeżeli tak to w pierwszej kolejności dyrektor powiadamia policję lub sąd rodzinnego a następnie postępuje jak w przypadku osoby mającej mniej niż 13 lat.

3) powyżej 17 lat i sprawca dopuścił się czynu zabronionego/ karalnego dyrektor placówki składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury ( obowiązek wynika z art. 304 k.p.k.), a następnie postępuje jak w podpunkcie pierwszym. W innym wypadku również jak w podpunkcie pierwszym.

 • 9
 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.
 2. Wszyscy pracownicy Szkoły/Przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

 

Rozdział VI

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 • 10
 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Pracownik Szkoły/Przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pracownik Szkoły/Przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • 11

Pracownik Szkoły/Przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

 • 12
 1. Pracownik Szkoły/Przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.
 2. Pracownik Szkoły/Przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik szkoły podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe opiekuna dziecka.
 3. Pracownik Szkoły/Przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi
 4. Pracownik Szkoły/Przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik szkoły jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalona
 5. Pracownik Szkoły/Przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

 

 • 13
 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenie Szkoły lub Przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
 2. Dyrektor Zespołu, podejmując decyzję, o której mowa w poprzedzającym punkcie, poleca sekretariatowi szkoły przygotować wybrane pomieszczenie Szkoły lub Przedszkola w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie szkoły dzieci.

 

Rozdział VII

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 • 14
 1. Szkoła i Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 • 15
 1. Pracownikowi Szkoły i Przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowania, fotografowania) na terenie placówki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 2. Rodzic/opiekun wyraża pisemną zgodę na utrwalanie wizerunku dziecka podczas pierwszego zebrania z wychowawcą klasy.
 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
 • 16
 1. Upublicznianie przez pracownika szkoły lub przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-video) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że  umieszczony zostanie na stronie www.youtube.pl w celach promocyjnych).
 • 17

 

 1. Wytyczne dotyczące utrwalania wizerunku dziecka (zdjęcia, film)
 • Wszystkie dzieci muszą być ubrane. ( w okresie letnim, strój kąpielowy również uznaje się za ubranie)
 • Zarejestrowane obrazu powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
 • Upewnij się, że fotograf lub osoba filmująca nie spędza czasu z dziećmi ani nie ma do nich dostępu bez nadzoru.
 • Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci należy zgłaszać i rejestrować podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 1. Wytyczne dotyczące publikowania wizerunków dzieci
 • Używaj tylko imion dzieci; nie ujawniaj zbyt wielu szczegółów dotyczących ich miejsca zamieszkania, szkoły czy zainteresowań.
 • Zapytaj dziecko o zgodę rodziców/opiekunów dziecka i poinformuj wszystkich zainteresowanych o tym, gdzie i w jaki sposób zamierzasz wykorzystać jego wizerunek.
 • Staraj się wykorzystywać obrazy pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewczęta, dzieci w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach i reprezentujące różne grupy etniczne.
 • Poproś specjalistów o radę w sprawie zamieszczenia obrazów dzieci na stronie internetowej – zarezerwuj czas na obróbkę zdjęć przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej. Jeśli filmy wideo pochodzą z serwera Twojej organizacji, to materiał ten może być pobierany, dlatego zaleca się korzystanie z niezależnego serwera

(Na podstawie wytycznych Departamentu Ochrony Dzieci EFA dotyczących wykorzystywania wizerunków dzieci poniżej osiemnastego roku życia, WWW.thefa.com)

Rozdział VIII

Zasady dostępu dzieci do Internetu

 • 18
 1. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
 2. Na terenie szkoły dostęp dziecka do Internetu możliwy jest:
 1. pod nadzorem pracownika szkoły na lekcji informatyki lub
 2. bez nadzoru nauczyciela – na przeznaczonych do tego komputerach znajdujących się na terenie Szkoły (dostęp swobodny).
 1. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika placówki, pracownik instytucji ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik instytucji czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas lekcji.
 2. Szkoła zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przy komputerach, z których możliwy jest dostęp swobodny.

 

 • 19
 1. Wyznaczony pracownik szkoły informuje każde dziecko o  loginie i haśle, umożliwiające korzystanie z Internetu na terenie Szkoły. Pracownik informuje dziecka o konieczności zachowania loginu i hasła w tajemnicy.
 2. Dostęp dziecka do Internetu na terenie placówki możliwy jest wyłącznie poprzez serwer Szkoły po podaniu loginu i hasła.
 • 20
 1. Wyznaczony pracownik szkoły zapewnia, by na wszystkich komputerach na terenie placówki z dostępem do Internetu było zainstalowane i aktualizowane:
  1. oprogramowanie filtrujące treści internetowe,
  2. oprogramowanie monitorujące korzystanie przez dziecko z Internetu,
  3. oprogramowanie antywirusowe,
  4. oprogramowanie antyspamowe,
  5. fire wall.
  6. program Opiekun Ucznia w Internecie
 2. Wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu oprogramowanie jest aktualizowane przez wyznaczonego pracownika Szkoły przynajmniej raz w miesiącu.
 3. Wyznaczony pracownik instytucji przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach z dostępem do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik szkoły ustala, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzania.
 4. Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzania niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik placówki przekazuje pedagogowi/psychologowi szkoły.
 5. Pedagog/psycholog przeprowadza z dzieckiem, o którym mowa w punktach poprzedzających, rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie.
 6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy pedagog/psycholog uzyska informacje, że dziecka jest krzywdzone podejmuje działania opisane w rozdziale V niniejszej Polityki.

Rozdział IX

Monitoring stosowania Polityki

 

 • 21
 1. Dyrektor szkoły wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszej Polityki w szkole i przedszkolu. (nauczyciel j. angielskiego B. Szymura)
 2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszania Polityki oraz za proponowane zmiany w Polityce.
 3. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników szkoły ankietę- ustną lub pisemną monitorującą poziom realizacji polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
 4. W ankiecie pracownicy szkoły mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszanie Polityki w placówce.
 5. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników instytucji ankiet lub uwag słownych. Zdaje na tej podstawie raport z anikiety (ustny lub pisemny) który następnie przekazuje dyrektorowi szkoły.
 6. Dyrektor szkoły wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom szkoły nowe brzmienie Polityki.( drogą mailową lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim).

 

Rozdział X

Przepisy Końcowe

 • 22

 

 1. Polityka Wchodzi w Życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników instytucji, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.
 3. Rodzice zostają zapoznani na wywiadówkach o wejściu w życie Polityki oraz o dostępności na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej lub bezpośrednio u osoby prowadzącej- B. Szymura. Dodatkowo są proszenie o dokładne się z nią zapoznanie. W razie uwag mogą kontaktować się bezpośrednio z osobą prowadzącą lub dzielić się swoimi uwagami w postaci informacji w zeszytu korespondencji uczniów.
 4. Pracownicy szkoły i przedszkola przyjmują ją do realizacji po podpisaniu oświadczenia (zał. 1)

Załącznik nr 1. Oświadczenie Pracowników i Nauczycieli Szkoły i Przedszkola o zapoznaniu się z POD

Załącznik nr 2. Ankieta monitorująca poziom realizacji Polityki Ochrony Dzieci

Załącznik nr 3. Karta Interwencji

                                                          

Zał. 1

Rudno, dnia……………………………………………..

……………………………………………………….

                   Imię i Nazwisko

……………………………………………………….

                        Miejsce pracy

………………………………………………………

                        Stanowisko

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się z Polityką Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem obowiązującą w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudnie i przyjmuję ją do realizacji

                                                                                   ……………………………………………………..

                                                                                                          podpis pracownika

Zał. 2

ANKIETA MONITORUJACA POZIOM REALIZACJI

 

POLITYKI OCHRONY DZIECI

 1. Czy znasz dokument Polityka ochrony dzieci?

TAK/ NIE

 1. Czy zapoznałeś się z treścią tego dokumentu?

TAK/ NIE

 1. Czy stosujesz w swojej pracy Politykę ochrony dzieci?

 TAK/ NIE

 1. Czy w Twoim miejscu pracy według Twojej oceny przestrzegana jest Polityka Ochrony Dzieci?

 TAK/ NIE

 1. Czy zaobserwowałeś naruszenie Polityki w swoim miejscu pracy?

TAK/ NIE

 1. Czy masz jakieś uwagi, poprawki do Polityki?

Jakie?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Jakie punkty/zagadnienia należałoby do niej włączyć? Dlaczego? Jakie regulacje proponujesz?

………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………..………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

 1. Czy jakieś punkty/zagadnienia należałoby usunąć? Jakie? Dlaczego?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Czy jakieś punkty/zagadnienia należałoby zmienić? Jakie? Dlaczego? W jaki sposób?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

                                                                    

Zał. 3

      KARTA Z PRZEBIEGU INTERWENCJI

Imię i nazwisko dziecka  
Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)  
Osoba zawiadamiająca                      o podejrzewanym krzywdzeniu  
Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologa Data :
Działania:
Spotkania z opiekunem dziecka Data:

Opis spotkania:

              

 
Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe) ·       Zawiadomienie o podejrzeniu popełnieni przestępstwa;

·       Wniosek o wgląd w sytuacje dziecka/ rodziny;

·       Inny rodzaj interwencji, jaki? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dane dotyczące interwencji (nazwa organu do którego zgłoszono interwencję), data interwencji  
Wyniki interwencji, działania organów sprawiedliwości jakie instytucja uzyskała/ działania placówki/ działania rodziców Data:
Działania:

 


 

 

————————————————————————————————————————————

Do Rady Rodziców

Witamy Państwa,

Co zrobić, żeby moje dziecko zaczęło się uczyć?

Ten i inne tematy z zakresu prawa i praktyki szkolnej poruszamy w Poradniku Szkolnym
przygotowanym w ramach projektu Telefon szkolny.
Zachęcamy do zapoznania rodziców z jego treścią.

z poważaniem
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

———————————————————————————————————————————

 

Skip to content