44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Biblioteka

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W RUDNIE

Biblioteka Szkolna 

PROCEDURY ORGANIZACJI I BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI
SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDNIE
DLA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA ORAZ UCZNIÓW I RODZICÓW
W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

I PODRĘCZNIKÓW

W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID -19
obowiązujące od dnia: 25.05.2020 roku.

Niniejsze procedury zostały opracowane na podstawie:

1.Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań

 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493

ze zm. w 2020 r. poz. 530,poz. 564, poz. 657, poz. 781 i poz. 872);

2.Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.);

3.Wytycznych GIS, MZ i MEN – dla szkół podstawowych- organizacja zajęć w szkole
podstawowej z dn. 19.05.2020 r.

 4. Rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczącej organizacji pracy bibliotek szkolnych.

WYTYCZNE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI :

1.Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.
2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy.
3. Pomieszczenia biblioteki są regularnie wietrzone.
4. Pracownicy obsługi obowiązkowo i regularnie czyszczą powierzchnie wspólne,
z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia
krzeseł.
5.W bibliotece może przebywać jeden czytelnik w maseczce lub innym zabezpieczeniu.
Pozostali czytelnicy oczekują na korytarzu zachowując bezpieczny odstęp przynajmniej tj.
2 m od siebie.
6. Ograniczone jest użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów
kartkowych.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
1. Okres kwarantanny przyniesionej książki wynosi 14 dni.
2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
3. Zwrócone książki i podręczniki są złożone w wyznaczonym w szkole miejscu. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu
zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są do użytkowania. W dalszym ciągu
przy kontakcie z egzemplarzami stosuje się rękawiczki.
4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się preparatami dezynfekcyjnymi
opartymi na detergentach i alkoholu.
5. Regularnie po każdym przyjęciu książek i podręczników zdezynfekowany jest blat
i rękawice bibliotekarza.
6. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników
oraz terminy oddania podręczników do biblioteki szkolnej.
7. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia rodziców i uczniów przez dziennik elektroniczny
o terminach zwrotów podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za
zniszczone książki podręczniki.
8. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników  i książek zgodnie z regulaminem (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek,usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki -wyprostowane pogiętych kartek, estetyczne sklejenie rozdarcia).
11. Podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora,
wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się
osób).
12. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
13.Nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły wyznacza miejsce do
przechowywania podręczników oraz ćwiczeń w czasie kwarantanny.
14.Osoby dokonujące zwrotu książek lub podręczników muszą być poinformowane o
określonym sposobie przekazania zbiorów, np.
– podręczniki zapakowane w reklamówkach/ torbie foliowej należy opisać na zewnątrz:
imię, nazwisko ucznia, klasa.
– podręczniki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, ) zostają
zapakowane do folii ochronnej; następnie są odkładane w sposób wskazany przez
nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.
15. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego
zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest
do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez dziennik
elektroniczny, telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Bibliotekarz mgr Krystyna Krusiec

Dyrektor Ewa Dohrmann

Rudno , dnia  25 maja 2020r.     

 

 

1.      Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2.      Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Biblioteki 
i zapamiętania godzin jej otwarcia.

3.      Uczniowie klas pierwszych stają się czytelnikami pod koniec I semestru, kiedy to zostaną uroczyście pasowani na Czytelnika Szkolnej Biblioteki.

4.      Każdy uczeń klas II – III jednorazowo może wypożyczyć jedną książkę.

5.      Uczniowie klas IV – VI mogą wypożyczyć dwie książki.

6.      Książki wypożycza się na okres dwóch tygodni. Uczniowie, którzy nie zdążyli przeczytać lektury mogą prosić o przedłużenie terminu.

7.      Każdy czytelnik może wypożyczyć książkę tylko na swoje nazwisko.

8.      Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.

9.      Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie wypożyczone z biblioteki książki muszą być zwrócone.

10.  Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie i zagubienie wypożyczonych książek.

11.  Wypożyczający powinien odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

1.      W bibliotece odbywają się zajęcia dla uczniów klas I – VI. Każda klasa raz w miesiącu uczestniczy w lekcji bibliotecznej. Harmonogram lekcji ustalany jest na bieżąco z Dyrektorem Szkoły.

2.      Pod koniec I semestru uczniowie klas pierwszych będą uroczyście pasowani na Czytelnika Szkolnej Biblioteki.

3.      Uczniowie mogą korzystać z biblioteki również indywidualnie po skończonych lekcjach. Mogą tu odrabiać zadania domowe, korzystać z różnych źródeł informacji, mogą też czytać czasopisma oraz grać w różne gry planszowe.

4.      Biblioteka wspiera uczniów przygotowujących się do konkursów przedmiotowych 
i tematycznych.

5.      Na bieżąco prowadzone są z uczniami naszej szkoły pogadanki tematyczne 
o książkach.

6.      W roku szkolnym 2015/2016 biblioteka prenumeruje dla uczniów naszej szkoły trzy czasopisma: Świerszczyk, Kumpel i Victor Junior.

7.      W tym roku szkolnym biblioteka będzie organizowała różne imprezy, takie jak np. konkursy plastyczne i czytelnicze.

8.      Na bieżąco będą organizowane gazetki okolicznościowe i tematyczne.

 

Biblioteka czynna:
Poniedziałek 9:50 – 12:50
Środa 11:30 – 12:30

Skip to content