44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Misja i wizja przedszkola

Pociąg „Edukacja”odjeżdża ze stacji Przedszkole do stacji Szkoła … Proszę wsiadać! 

Absolwent naszego przedszkola:

 1. jest samodzielny w działaniu
 2. potrafi współdziałać z innymi
 3. prawidłowo mówi i czyta ze zrozumieniem
 4. posiada kompetencje matematyczne
 5. posiada umiejętności artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe …)
 6. jest otwarty na wiedzę.

 

Zadaniem edukacyjnym Naszego Przedszkola jest:

 

 • Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem oraz umiejetności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
 • Kształtowanie podstawowych powinności moralnych:
  • życzliwości
  • tolerancji
  • sprawiedliwości
  • uczciwości
  • odpowiedzialności
 • Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą.
 • Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz umiejętności reagowania na umówione sygnały, dotyczące różnych sposobów zachowań i ustawień w zabawach, grach i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Ukazywanie piękna przyrody.
 • Zapewnienie doświadczeń do nabywania umiejętności słuchania i mówienia.
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych związanych z orientacją w przestrzeni, figurami geometrycznymi, cechami jakościowymi przedmiotów i zjawisk, zbiorami, ciężarem, pojemnością i czasem.
 • Tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji, przeżyć, zaobserwowanych zjawisk oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi do tej twórczości.
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie i odtwarzanie piosenek, muzyki, brzmienia instrumentów oraz uczestniczenie w zabawach rytmicznych przy muzyce.

Realizujemy Nową Podstawę Programową opartą na czterech filarach edukacji, będące celami ogólnymi kształcenia

 1. Uczymy się, aby WIEDZIEĆ
 2. Uczymy się, aby DZIAŁAĆ
 3. Uczyć się, aby BYĆ
 4. Uczyć się, aby ŻYĆ WSPÓLNIE Z INNYMI

Działamy na terenie miejscowości Rudno w powiecie Gliwickim .Jesteśmy przedszkolem publicznym.

Zapewniamy okazję do różnorodnych, ciekawych zajęć, stwarzamy warunki do wielokierunkowej edukacji dzieci.

Istniejemy, by pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji najmłodszych dzieci.

Efektywnie wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Chcemy wychować samodzielnego, twórczego, otwartego na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwiniętego ucznia szkoły podstawowej.

Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego.

Oferujemy dobrze wyposażone sale dydaktyczne, smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, kameralne warunki, przyjemne otoczenie przyrodnicze, bezpieczeństwo i partnerskie relacje.

Skip to content