44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Pedagog specjalny

 


Przepis

na udany rok szkolny 2023/2024


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog specjalny

Specjalistą z zakresu pedagogiki specjalnej jest pedagog specjalny, który  planuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze, dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Zadaniem pedagoga  specjalnego  jest również rozwijanie potencjału oraz motywowanie do wysiłku poznawczego osób przejawiających  ponadprzeciętne zdolności intelektualne.

Jakie cechy powinien posiadać pedagog specjalny?

Bardzo istotne są przede wszystkim:

  • chęć niesienia pomocy i wsparcia, poczucie „misji”
  • empatia, wrażliwość emocjonalna, zrozumienie dla problemów drugiego człowieka
  • zainteresowanie człowiekiem i jego trudnościami
  • tolerancja, brak jakichkolwiek uprzedzeń społecznych
  • cierpliwość, umiejętność pracy z trudną jednostką
  • elastyczność w działaniu i myśleniu, kreatywność
  • wysokie umiejętności komunikacyjne, asertywność
  • życzliwość dla drugiego człowieka.

Oddziaływania pedagoga specjalnego odnoszą się między innymi do takich
płaszczyzn, które dotyczą opieki, kształcenia, wychowania,
diagnostyki psychopedagogicznej, terapii, współpracy ze środowiskiem.

1 września 2022 r. MEiN wprowadziło obowiązek zatrudniania pedagoga specjalnego we wszystkich przedszkolach i szkołach, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50. Zakres obowiązków pedagoga specjalnego reguluje Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Skip to content