44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Pedagog specjalny


 


 


2 kwietnia

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

 

Fragment artykułu zamieszczonego na stronie www.niebieskieigrzyska.pl

Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm, obok takich chorób jak nowotwory, cukrzyca i AIDS, za jeden z najpoważniejszych cywilizacyjnych problemów zdrowotnych. Według amerykańskich danych statystycznych już  1 na 54 dzieci rodzi się zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zaburzenie ze spektrum autyzmu diagnozuje się cztery razy częściej u chłopców niż u dziewczynek.  Autyzm jest jednym z najczęściej diagnozowanych i jednym  z najpoważniejszych zaburzeń rozwojowych. Na przestrzeni ostatnich lat możemy zaobserwować znaczny wzrost liczby dzieci z autyzmem.

 

Co to jest autyzm?

 

Autyzm od samego początku definiowano przez symptomy. Osiowymi objawami są nieprawidłowości w obrębie komunikacji społecznej oraz występowanie ograniczonych, powtarzających się wzorców zachowań, zainteresowań i form aktywności. U niektórych dzieci objawy te widoczne są od chwili urodzenia, inne rozwijają się prawidłowo nawet do około trzeciego roku życia, po czym następuje regres. Rozwój fizyczny dzieci z autyzmem bardzo często przebiega prawidłowo, zaczynają one siadać i chodzić we właściwym czasie. Dopiero w późniejszym okresie życia mogą się uwidaczniać pewne dysfunkcje w tym zakresie (na przykład zaburzona koordynacja ruchowa). Z kolei rozwój intelektualny jest zazwyczaj bardzo nieharmonijny. Najczęściej lepiej rozwijają się umiejętności oparte na percepcji wzrokowej, takie jak układanie puzzli czy zapamiętywanie rozkładu przedmiotów w pomieszczeniu. Niestety takie „wyspowe” zdolności zazwyczaj nie mają wpływu na poprawę ogólnego poziomu funkcjonowania. Autyzm stosunkowo często jest sprzężony z niepełnosprawnością intelektualną. Obraz autyzmu jest bardzo zróżnicowany. Oznacza to, że nie wszystkie zachowania muszą występować u każdej osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Również stopień nasilenia objawów może być rożny.

 

Zachowania wskazujące na autyzm – objawy autyzmu

Do objawów, które zdecydowanie powinny zaniepokoić rodziców i opiekunów, należą:

 • brak kontaktu wzrokowego,
 • brak reakcji na imię,
 • brak umiejętności zabawy,
 • brak dążenia do nawiązywania relacji z dorosłymi i rówieśnikami,
 • trudności w okazywaniu emocji,
 • bardzo słabe rozumienie poleceń,
 • brak lub nieprawidłowy rozwój mowy,
 • manieryzmy ruchowe,
 • specyficzne zainteresowania,
 • trudności w akceptowaniu zmian,
 • występowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych.

 

Więcej informacji związanych z w/w tematem można znaleźć na stronie www.niebieskieigrzyska.pl w materiałach ogólnodostępnych Fundacji Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka.


 Przepis

na udany rok szkolny 2023/2024


         

Pedagog specjalny

Specjalistą z zakresu pedagogiki specjalnej jest pedagog specjalny, który  planuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze, dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Zadaniem pedagoga  specjalnego  jest również rozwijanie potencjału oraz motywowanie do wysiłku poznawczego osób przejawiających  ponadprzeciętne zdolności intelektualne.

Jakie cechy powinien posiadać pedagog specjalny?

Bardzo istotne są przede wszystkim:

 • chęć niesienia pomocy i wsparcia, poczucie „misji”
 • empatia, wrażliwość emocjonalna, zrozumienie dla problemów drugiego człowieka
 • zainteresowanie człowiekiem i jego trudnościami
 • tolerancja, brak jakichkolwiek uprzedzeń społecznych
 • cierpliwość, umiejętność pracy z trudną jednostką
 • elastyczność w działaniu i myśleniu, kreatywność
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, asertywność
 • życzliwość dla drugiego człowieka.

Oddziaływania pedagoga specjalnego odnoszą się między innymi do takich
płaszczyzn, które dotyczą opieki, kształcenia, wychowania,
diagnostyki psychopedagogicznej, terapii, współpracy ze środowiskiem.

1 września 2022 r. MEiN wprowadziło obowiązek zatrudniania pedagoga specjalnego we wszystkich przedszkolach i szkołach, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50. Zakres obowiązków pedagoga specjalnego reguluje Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Skip to content